วิสัยทัศน์

"เป็นศูนย์กลางพัฒนาและขับเคลื่อนสมุนไพร 

เพื่อเศรษฐกิจแบบบูรณาการและครบวงจรของประเทศ"

 

พันธกิจ

                     1. ประสาน อำนวยการ การดำเนินการของคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง

                     2. จัดทำข้อเสนอการพัฒนาสมุนไพรไทยอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ต่อเนื่องและยั่งยืน 

                     3. การติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานประจำปีแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย

                     4. ร่วมดำเนินการด้านคุณภาพ มาตรฐาน ของสมุนไพรไทยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

 

อำนาจหน้าที่

                    1. อำนวยการการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชำติและอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง

                    2. จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน และจัดทำ ข้อเสนอการพัฒนาสมุนไพร                              ภายใต้แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร

                    3. ประสาน และสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสมุนไพรและจัดทำรายงาน ประจำปี

                    4. ดำเนินการวิเคราะห์ วิจัย สังเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดของสมุนไพรทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง ข้อมูลการรับรู้และความ

                        เชื่อมั่นของประชาชนต่อสมุนไพรไทย

                    5. พัฒนาระบบและสนับสนุนกระบวนการแจ้งรายละเอียด การจดแจ้งและขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร

                    6. ดำเนินการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพร

                    7. สนับสนุนระบบการจัดการเกี่ยวกับการกล่าวอ้างด้านสุขภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร

                    8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ

 

คำรับรองหน่วยงาน

 

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

old webfeedback footer

logo DTAM 2017
กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ อาคาร 3 ชั้น 3

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 โทรศัพท์ : (+66) 0-2149-5609 หรือ 06-3267-4154

โทรสาร : (+66) 0-2149-5609