ประกาศผลการประกวดออกแบบเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ (Logo) โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City)

link ประกาศผลการประกวดออกแบบเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ (Logo) โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City)