วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ คำรับรองหน่วยงาน ทิศทางการดำเนินงานของหน่วยงาน

วิสัยทัศน์

“เป็นศูนย์กลางพัฒนาและขับเคลื่อนสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจแบบบูรณาการและครบวงจรของประเทศ”

พันธกิจ

1. อำนวยการการดำเนินการของคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง

2. ประเมิน รายงานผล และจัดทำข้อเสนอการพัฒนาสมุนไพรภายใต้แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง

และเป็นระบบ

3. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมสมุนไพรให้มีความเข้มแข็งตลอดห่วงโซ่อุปทาน

4. สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือจังหวัดเมืองสมุนไพรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสมุนไพรทั้งภาครัฐ

เอกชน และประชาชน

อำนาจหน้าที่

1. อำนวยการการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชำติและอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง

2. จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน และจัดทำข้อเสนอการพัฒนาสมุนไพรภายใต้แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร

3. ประสาน และสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสมุนไพรและจัดทำรายงาน ประจำปี

4. ดำเนินการวิเคราะห์ วิจัย สังเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดของสมุนไพรทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง ข้อมูลการรับรู้และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสมุนไพรไทย

5. พัฒนาระบบและสนับสนุนกระบวนการแจ้งรายละเอียด การจดแจ้งและขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร

6. ดำเนินการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพร

7. สนับสนุนระบบการจัดการเกี่ยวกับการกล่าวอ้างด้านสุขภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร

8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

คำรับรองหน่วยงาน

คำรับรองปฏิบัติราชการ กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2565

ทิศทางการดำเนินงานของหน่วยงาน

มาตรการที่ 1 : ประสานงาน อำนวยการ และขับเคลื่อนการพัฒนาสมุนไพรภายใต้คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง

มาตรการที่ 2 : ติดตาม ประเมิน และจัดทำรายงานสถาการณ์การพัฒนาสมุนไพรอย่างต่อเนื่องเป็นระบบและข้อเสนอที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ

มาตรการที่ 3 : รับรองและจัดทำข้อมูลผู้ประกอบการสมุนไพร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สิทธิประโยชน์ผู้ประกอบสมุนไพร

มาตรการที่ 4 : กำหนดมาตรการส่งเสริมความร่วมมือด้านการผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรระหว่างภาครัฐและเอกชน

มาตรการที่ 5 : สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือของหน่วยงานในระดับต่างๆ จังหวัดเมืองสมุนไพรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสมุนไพรทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน