ติดต่อเรา

กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ
อาคาร 3 ชั้น 3 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

Tel: 02-591-7007 ต่อ 3303,3307   Fax: 02-149-5609   email: thpolicy2016@gmail.com
งานส่งเสริมผู้ประกอบการด้านสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ
Tel: 02-591-7007 ต่อ 3303,3307      Fax: 02-149-5609

email: nph.dtam@gmail.com
งานพัฒนาเมืองสมุนไพร
Tel: 02-591-7007 ต่อ 3303,3307      Fax: 02-149-5609

email: th.herbalcity@gmail.com