ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่องการดำเนินการเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เรื่อง การดำเนินการเลือกและแต่งตั้งกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฏหมายที่มีการเรียนการสอน

ด้านเภสัชศาสตร์ ด้านการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตามมาตรา ๗ (๔)

แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒