กรมฯ จัดประชุม VDO Conference สื่อสารความเข้าใจแนวทางการดำเนินเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City)