ประชุม คณะอนุกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มและการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2/2561