ประชุมเชิงปฏิบัติการการทำแผนปฏิบัติการเมืองสมุนไพรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

        วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการทำแผนปฏิบัติการเมืองสมุนไพรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นประธานเปิด ดร.ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล ผู้อำนวยการกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ กล่าวรายงาน

        สาธารณสุขได้จัดทำแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมุนไพรแบบครบวงจรในระดับจังหวัด ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน มีเป้าหมายส่งเสริมเศรษฐกิจของเกษตรกรไทย ส่งเสริมการนำสมุนไพรไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนำออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเพิ่มการใช้บริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีจังหวัดนำร่อง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ปราจีนบุรี สกลนคร สุราษฎร์ธานี และในปีงบประมาณ 2561 เพิ่มจังหวัดเป้าหมายอีก 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก อุทัยธานี มหาสารคาม สุรินทร์ อำนาจเจริญ สระบุรี นครปฐม จันทบุรี และสงขลา ปี 2562 เพิ่มอีก 1 จังหวัดคือ อุดรธานี เพื่อร่วมกันพัฒนารูปแบบเมืองสมุนไพรระดับจังหวัด การจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อจะได้ร่วมแสดงความคิดเห็นหารือประเด็นและแนวทางในการพัฒนาเมืองสมุนไพรอย่างยั่งยืนต่อไป

การประชุมดังกล่าวนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2562 ณ โรงแรม พักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล จังหวัดนนทบุรี