การอบรมยกระดับผู้ประกอบการสมุนไพร ในหัวข้อ "เปลี่ยน : ธุรกิจสมุนไพร"

วันที่ 26 กันยายน 2562 นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดการอบรมยกระดับผู้ประกอบการสมุนไพร ในหัวข้อ “เปลี่ยน : ธุรกิจสมุนไพร” โดยมี ดร.ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล ผู้อำนวยการกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ กล่าวรายงานถึงการจัดอบรมครั้งนี้ว่า เพื่อให้ผู้ประกอบการผลิตภํณฑ์สมุนไพรทราบแนวโน้มธุรกิจสมุนไพรในต่างประเทศ การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย และการสื่อสารที่เข้ากับตลาดในยุคปัจจุบัน ตลอดจนการได้รับเงินทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจ ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถนำ้ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้เพื่อพัฒนารูปแบบและยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีความทันสมัยและเหมาะกับตลาด ยังผลให้มียอดการขายเพิ่มสูงขึ้นส่งผลต่อมูลค่าจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุไพรมวลรวมของประเทศไทย

 

        การอบรมครั้งนี้ จึงเป็นการติดปีกทางธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นการชี้ให้เห็นช่องทางในการประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับผู้ประกอบการอีกด้วย ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วม จำนวน 351 ราย แบ่งเป็น กลุ่ม SMEs ร้อยละ 46 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร้อยละ 6 กลุ่มอุตสาหกรรม 6 และ กลุ่มหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ร้อยละ 5 และ บุคคลทั่วไป ร้อยละ 37การอบรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี