ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ

        วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ซึ่งมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้ 1.บัญชีรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาฯ ซึ่งมีการเรียนการสอนด้านเภสัชศาสตร์ ด้านการแพทย์แผนไทย ด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ นำเสนอโดย ดร.ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล ผู้อำนวยการกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ และ 2. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นำเสนอโดย นายวรพจน์ ภู่จินดา ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและจริยธรรม ซึ่งมีผู้บริหาร บุคลากรกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จัดประชุมโดย กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย อาคาร 3 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี