ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ