ประชุมเตรียมความพร้อมงานนิทรรศการเปิดตัวตลาดกลางวัตถุดิบภายใต้ชื่อ "อาหารเป็นยา" ครั้งที่ 2/2564