ประชุมทบทวนบทบาท ภารกิจ และแผนการดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับรองอธิบดี
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก