ประชุมวางแผนการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างโครงการกำลังใจฯ กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก