การประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์สมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธาณรสุข