เยี่ยมชมกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้การส่งเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ในภาวะวิกฤตทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 1