การประชุมคณะอนุกรรมการวัตถุดิบสมุนไพร ครั้งที่ 2/2564