ขอเชิญร่วมทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 - 2570

ขอเชิญร่วมทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570