ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564