การประชุมหารือการดำเนินงานเมืองสมุนไพร ครั้งที่1/2565