โครงการการศึกษาความปลอดภัย ความทนต่อยาและเภสัชจลนศาสตร์ของสารสกัดกระชายรูปแบบแคปซูล
ในอาสาสมัครสุขภาพดี : การศึกษาทางคลินิคระยะที่ 1 (Phase)