ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565