โครงการสัมมนาเรื่อง "แนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยการวิจัยและนวัตกรรม" ครั้งที่ 1