ประชุมหารือการจัดทำ MOU การพัฒนาองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์จากกัญชา กัญชง
ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับกลุ่มบริษัท และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูก