โครงการการศึกษาความปลอดภัย ความทนต่อยาและเภสัชจลนศาสตร์ของสารสกัดกระชายรูปแบบแคปซูลในอาสาสมัครสุขภาพดี : การศึกษาทางคลินิกระยะที่ 1 (Phase 1) รอบที่ 3