ประชุมเตรียมความพร้อมการจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching)
ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ประเทศอินโดนีเซีย)