เปิดโครงการสมุนไพรและตำรับยาไทยในอุตสาหกรรมปัจจุบันโอกาสทางการค้าของผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาดั้งเดิม
สู่ตลาดสากล ร่วมกับหอการค้าไทย-อิตาเลียน