ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานเมืองสมุนไพร (Herbal City) แบบบูรณาการ (ประชุมสัญจร) ณ จังหวัดอุทัยธานี