ประชุมเตรียมความพร้อม ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรร่วมกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ภายใต้งาน "Authentic Thai Herbs in Daily life 2022"