ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานเมืองสมุนไพร (Herbal City) แบบบูรณาการ (ประชุมสัญจร) และประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเมืองสมุนไพร ครั้งที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดสระบุรี