ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์และการตลาดสมุนไพร ครั้งที่ 1/2565