ลงพื้นที่ศึกษาดูงานพืชสมุนไพรกัญชง ณ วิสาหกิจชุมชนทุ่งนางแลสมุนไพรเพื่อการแพทย์ จังหวัดเพชรบูรณ์