ลงพื้นที่หารือการเสริมการพัฒนาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา