ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฎิบัติงานของกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ