ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกรายการสมุนไพร Herbal Champions (ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)