เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.
ดร.ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล ผู้อำนวยการกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเสวนาวิชาการ เรื่อง ผลักดันผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เพื่อสุขภาพสู่ Health.claim ห้องประชุมสุวรรณพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 1  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีประเด็นในการเสวนา ดังนี้
1.การขึ้นทะเบียผลิตภัณฑสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 2.การตรวจวิเคราะห์ Reference standard 3.การสงตรวจสารสำคัญ และการควบคุมคุณภาพสมุนไพร
4..การกล่าวอ้างเชิงสุขภาพของสินค้าเกษตรและอาหาร ( Food with Function Claims ) ซึ่งมีผู้ประกอบการสมุนไพรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังเสวนา
จำนวนกว่า 90 คน และมีผู้ประกอบการร่วมขอรับปรึกษาและลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพร รวมจำนวนกว่า 45 คน