เรียนเชิญผู้ประกอบการสมุนไพรเข้าร่วมประชุมชี้แจงปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์ในนามานุกรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย (Thai-D)