ประชุมเตรียมประเด็นการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน ปีงบประมาณ 2561 - 2564