ประชุมผ่านระบบ VDO Conference เตรียมความพร้อมโครงการเมืองสมุนไพร (Herbal City)