ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ
โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) จังหวัดเชียงราย