ประชุมปรึกษาหารือเพื่อการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร