ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการสมุนไพรในหัวข้อ “สมุนไพรอินทรีย์ทำได้จริงหรือ”