ขอเชิญผู้ประกอบการสมุนไพร...ส่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรเข้าคัดเลือก "ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ Premium Herbal Products"

ขอเชิญผู้ประกอบการสมุนไพร…ส่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรเข้าคัดเลือก”ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพPremium Herbal Products”
ลงทะเบียนที่ https://e-register.dtam.moph.go.th/PMPD/
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563