ประชุมเชิงปฎิบัติการกัญชาในอุตสาหกรรมสุขภาพและการจับคู่เจรจาธุรกิจส่วนของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดระหว่างวิสาหกิจชุมชนและโรงงานผู้ผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.30 น. กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการกัญชาในอุตสาหกรรมสุขภาพและการจับคู่เจรจาธุรกิจส่วนของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดระหว่างวิสาหกิจชุมชนและโรงงานผู้ผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ณ ศูนย์ส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพร อาคาร 3 ชั้น 3 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทยืทางเลือก โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 27 บริษัท ร่วมกับ 5 วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชาและกัญชง เกิดการเจรจาธุรกิจทั้งหมด 25 คู่ค้า โดยมีความต้องการ ใบกัญชาสด ใบกัญชา ลำต้นและรากแห้ง และสารสกัด CBD คิดเป็นมูลค่ากว่า 40 ล้านบาท