สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560

สรุปรายงานการประชุม

คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 30  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 – 15.30 น.

ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล

Download สรุปรายงานการประชุม
Download สรุปมติการประชุม