นามานุกรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย (Thai Herbal Products Directory : Thai-D)

                ตามแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564 กำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมสมุนไพรไทยเพื่อการรักษาโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ ครอบคลุมการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย การวิจัยตำรับยาสมุนไพรและสมุนไพรในอาหาร การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย การเข้าถึงตำรับยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข การส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน และส่งเสริมการใช้สมุนไพรอย่างถูกต้อง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร จัดทำ          นามานุกรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย (Thai Herbal Products Directory : Thai-D) ฉบับที่ 1 ปีพุทธศักราช 2560 เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีมาตรฐานของประเทศ

นามานุกรมฉบับนี้ ได้รวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้แก่ ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร และสารสกัดจากสมุนไพร โดยเนื้อหาประกอบด้วย ชื่อการค้า ส่วนประกอบสำคัญ วิธีใช้ รูปแบบ ความแรง ขนาดบรรจุ สรรพคุณ ประโยชน์ ข้อห้าม ข้อควรระวัง รวมถึงข้อมูลของบริษัทหรือโรงงานที่ผลิต   ที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งเป็นข้อมูลผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีการใช้อยู่จริงในประเทศไทย ข้อมูลผลิตภัณฑ์สมุนไพรในเอกสารฉบับนี้ได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิตว่ามีความถูกต้อง  ตรงตามที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นามานุกรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยซึ่งจัดทำโดยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการให้บริการด้านสุขภาพสำหรับประชาชน รวมถึงเป็นการวางรากฐานของอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ที่ยั่งยืนต่อไป

Download นามานุกรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนามานุกรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย (Thai Herbal Products Directory : Thai-D) ได้ที่

QR code ในระบบปฏิบัติการ  Android

หรือที่ Google play

QR code ในระบบปฏิบัติการ iOS

หรือที่ App store