รายงานผลสำรวจการรับรู้และความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการด้านการแพทย์แผนไทยของผู้บริโภค
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561