สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนาเข้าข้อมูลผ่านระบบรายงาน Big Data ด้านสมุนไพร 1 (Data Visualization)

                              สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนาเข้าข้อมูลผ่านระบบรายงาน Big Data ด้านสมุนไพร (Data Visualization) 

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก