สรุปรายงานประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) จังหวัดเชียงราย