สรุปผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ต่อการประกวดคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ
(Premium Herbal Products) กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ